קורס פרויקט גמר המחלקה לתקשורת חזותית קורס #0-31250-50 / סמסטר ב’, תש״ף / 2020

פרויקט הגמר הינו אחד השלבים החשובים במסלול לימודיו של כל סטודנט. זהו הפרויקט הראשון בו הסטודנט קובע את תוכנו, צורתו, אופן ביצועו ואחראי לעצם מימושו. זהו מסע אישי של כל יוצר המבוסס על תכנית עבודה ויעדים מוגדרים שאושרו, אל עבר יצירה עצמאית - אישית העומדת למבחן אקדמי מסכם.


עמידה בדרישות קורס פרויקט הגמר אשר מוגדרות ומפורטות בסילאבוס זה הינם תנאי הכרחי לאישור זכאות לתואר במחלקה לתקשורת חזותית של הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון, HiT.


המעבר החד מסטודנט מובל נושא ויצירה ליוצר המוביל פרויקט אישי אינו קל והאחריות כבדה. מסמך זה נועד להדריך, להקל ולבאר את ההתנהלות המקצועית והאקדמית של הקורס ולסמן את אבני הדרך הנדרשות במהלך הסמסטר מהסטודנטים הניגשים לקורס פרויקט גמר.

בהצלחה,

מצוות מנחי קורס פרויקט גמר 2020

ומסגל המחלקה לתקשורת חזותית.

|  מבנה קורס פרויקט גמר

קורס פרויקט הגמר מתנהל לאורך סמסטר ב' ועובר מספר תחנות בקרה עד להגשה. הנוכחות בכל שעורי הקורס, עמידה בדרישות ובהגשות הינה חובה. דיווחים במועדים קבועים, יועברו על ידי מנחי הקורס לרכז פרויקט הגמר ויהוו מעקב אחר התקדמות הסטודנט וההתרשמות מעבודותו בקורס.

 

לקורס חמישה שלבים עיקריים הקובעים ומגדירים את אופי התנהלותו, אופן ההנחיה, אבני הדרך הנדרשים בכל שלב והמהווים תנאי להתקדמות בשלבי הקורס מתחילתו ועד הצגתו במסגרת תערוכת הבוגרים: 

1.  פיתוח נייר העמדה המאושר למסמך אפיון הפרויקט / הנחייה אישית (שעורים 1 - 4)

2.  עיצוב יסודות השפה החזותית לפי מסמך האפיון / סטודיו 2 מנחים (שעורים 5 - 6)

3.  עיצוב עיקר הפרויקט להגשת ביניים / 50% מההיקף המאושר (שעורים 7 - 10)

4. גמר עיצוב הפרויקט על כל מרכיביו והכנתו להגשת גמר (שעורים 11 - 14)

5. עיצוב והפקת הצגת הפרויקט בתערוכת הבוגרים (הגשת גמר - תערוכה)

בחירת נושא קורס פרויקט גמר

נושא פרויקט הגמר צריך לשקף את יכולות החשיבה, היצירתיות, ויכולות ההמחשה באמצעים חזותיים
אשר רכש הסטודנט במהלך שנות לימודיו ואשר יסכמו את לימודיו במחלקה לתקשורת חזותית.


ניתן לבחור בכל נושא שיתן ביטוי נאות למרכיבים המצויינים מעלה. היקף פרויקט הגמר צריך להיות רחב, מעמיק, בתוכנו ובהפקתו החזותית בהתאם לאמות המידה המצופות מבוגר מוסד אקדמי, הנדרשות והמקובלות בפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון בכלל, ובמחלקה לתקשורת חזותית בפרט.

| נייר עמדה קורס פרויקט גמר (הגשה לאישור 26.2.2020)

נייר העמדה הינו מסמך המפרט את נושא פרויקט הגמר, את הרעיון, את כיוון החשיבה, את מטרות הפרויקט,
ואת קהל המטרה אליו הוא פונה (כלומר, נייר העמדה כולל את הבריף לפרויקט ואת הצעת הפתרון, הרעיון).

 

הנייר יוכן על ידי הסטודנט ויוגש מיד בתום מפגש פתיחת הקורס לאישור ראש המחלקה ושיבוץ מנחה אישי. בהמשך נייר העמדה ישמש כבסיס לתחילת עבודת הפיתוח והעבודה עם המנחה האישי במסגרת ההנחייה.

נייר העמדה יוגש מודפס על פי הפורמט המצ״ב בלינק הנ״ל. יש למלא מדרג בחירת מנחה אישי (3) בכתב יד ברור וקריא ובסופו לחתום לפני הגשתו. אי הבנת הנכתב או העדר מדרג בחירת מנחה תגרור שיבוץ שרירותי. 

סטודנט שנייר העמדה שלו נדרש לתיקון או שלא אושר, ישובץ למנחה אישי ויתקן בהנחייתו את נייר העמדה (תיקון / שיפור / חדש) ולאחר חתימתו יגיש שוב את נייר העמדה לאישור עד השבוע השלישי לקורס. נייר עמדה מאושר ע”י ראש המחלקה הינו תנאי סף למעבר לשלב ב׳ של קורס פרויקט גמר.

שלב א’: מנייר עמדה למסמך איפיון הפרויקט

שעורים 1 - 4 / הנחייה אישית

בתום מפגש פתיחת הקורס יגיש הסטודנט את נייר העמדה לפרויקט הגמר שלו שהוכן והודפס בהתאם לפורמט המוגדר בסילאבוס זה והכולל את מדרג בחירה בן 3 שלבים למנחה אותו יעדיף להנחיה אישית במהלך הקורס.


מיד לאחר תום המפגש, יעברו ראשי התחומים על הניירות שהוגשו על מנת לאשר, לדרוש תיקון או לדחות את ניירות העמדה. לאחר מכן, יחלק מרכז הקורס את הסטודנטים לפי מדרג בקשותיהם ויעבירם לאישור. לרוב (95%) מקבל הסטודנט אחד מהמנחים שבחר אולם נדגיש כי מערכת השיבוץ איננה מחוייבת לכך. במקרים מועטים מאוד יתכן שיבוץ סטודנט למנחה אחר ממדרג בחירתו שהועבר בנייר העמדה. סליחה.


מפתח השיבוץ עומד על חמישה סטודנטים למנחה מצוות קורס פרויקט גמר ומותנה באישורו של ראש המחלקה. שיבוץ הסטודנטים למנחים אישיים יופץ ע”י רכזת המחלקה ביום הראשון של סמסטר ב’ של שנת תשע”ז. החלפת מנחה תעשה דרך העברת בקשה למרכז הקורס ובאישור ראש המחלקה עד לשבוע השלישי לקורס.


כל הסטודנטים ישובצו מיד לאחר מפגש הפתיחה. ניירות עמדה שלא אושרו ו/או נדרשו לתיקון, ישופרו ויהודקו במהלך ההנחיה האישית בשלב א’ ויאושרו לא יאוחר מתום השבוע השלישי לקורס. נייר עמדה מאושר וחתום ע”י ראש המחלקה הינו תנאי סף הכרחי להשתתפות בקורס פרויקט גמר.


במהלך שלושת מפגשי ההנחיה של שלב א’ יפתח הסטודנט את נייר העמדה למסמך אפיון לפרויקט הכולל את נושאו, מבנה התוכן, הפורמטים והמדיה החזותיים בו יבוא הפרויקט לביטוי, היקף מרכיבי הפרויקט, מאפייני קהל המטרה, מחקר חזותי על נושא הפרויקט ורפרנסים לעולמות תוכן ודימויים ישירים ועקיפים לנושא הפרויקט.

שלב ב’: ממסמך איפיון ליסודות עיצוב הפרוייקט

שעורים 5 - 6 / סטודיו 2 מנחים

בשלב זה העבודה תתנהל במבנה סטודיו בראשות שניים ממנחי הקורס ששובצו יחדיו בהתאם לשעות ההנחייה הקבועות שלהם יחד עם הסטודנטים שבקבוצת ההנחייה שלהם (10 סטודנטים / 2 מנחים). שיבוץ כיתות הסטודיו, ציוותי המנחים והסטודנטים לקבוצות יופץ ע”י רכזת המחלקה בתחילת השבוע ה - 4 לקורס.

 

במסגרת זו יפתחו ויעצבו הסטודנטים את יסודות השפה החזותית העומדים בבסיס הפרויקט בהתאמה למסמך האפיון שהוכן בשלב הקודם. כל פרויקט ואבני הדרך שלו, למשל: ברודקאסט = תסריט, שפה וסטוריבורד / פרינט = קונספט, שפה וגריד / אינטראקטיב = UI ויסודות GUI של מסך מורכב.

 

מידי שבוע, ידרש הסטודנט להציג תוצרים חזותיים שפותחו בסיוע משוב המנחים והסטודנטים בקבוצה. בסיום שלב זה, ידרש הסטודנט להציג קונספט מגובש ואת יסודות העיצוב העומדים בבסיס הפרויקט.

 

מנחה הפרויקט יגיש דו”ח הערכה למרכז הקורס בתום שלב זה (שעור 6) על מצב התקדמות הפרויקט והסטודנט בקבוצתו (מדרג הערכה: טוב מאוד / טוב / בינוני / חלש / מכתב אזהרה). סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנדרשות בשלב זה יזומן לשיחת הבהרה ואזהרה אצל ראש המחלקה או מרכז הקורס.

שלב ג’: עיצוב עיקר הפרויקט להגשת ביניים

שעורים 7 - 9 / הנחיה אישית + ייעוץ

בפרק זה, המתחיל מיד לאחר חופשת הפסח, נדרש הסטודנט לפיתוח מתקדם של הפרויקט בעזרתו הצמודה של המנחה האישי. היעד בתום פרק זה הוא עיצוב של לפחות 50% מהיקף הפרויקט כפי שאושר בנייר העמדה שהגיש. קצב העבודה וסדרי העדיפות הינם באחריותו הבלעדית של הסטודנט.

 

בשלב זה תוכלו להיוועץ ולהעזר במנחים נוספים מצוות מנחי פרויקט הגמר. זאת, בתאום מראש עימם באמצעות מייל או בפנייה אישית. כל מנחה בשלב זה יקדיש 3 שעות משעות השעור להנחיית הסטודנטים בקבוצתו ואת השעה הרביעית בכל שעור מעתה ואילך יקדיש לייעוץ ועזרה לסטודנטים אחרים בקורס שיבקשו את עזרתו.

הגשת ביניים: פאנל 3 מנחים

שעור 10 / 11.05 יום ב’ + 14.05 יום ה’

הגשת ביניים הינה הגשה מחייבת של כל סטודנט בקורס הנערכת מול פאנל בן 3 מנחים מצוות הקורס. לבד מהיות אבן דרך בקורס ההגשה מהווה הליך לימודי ולכן נערכת במעמד כלל הסטודנטים בפאנל (15). שיבוץ הגשות הביניים, הפאנל והשעות יפורסמו ע”י רכזת המחלקה שבוע לפני מועד ההגשות. ההגשה תתקיים בכיתה חכמה. באם נדרש ציוד נוסף לצורך ההגשה, על הסטודנט להזמינו מראש על פי הנהלים הקיימים במכון.

 

ההגשה מוגבלת ל 15 דקות לכל סטודנט. מתוכם יתכנן המגיש: 7 דקות להצגת הפרויקט, החומרים הקיימים והמתוכננים עד גמר ויותיר 8 דקות למשוב פאנל ההגשה בנוכחות חבריו לקורס. יודגש כי ההגשה אינה מפגש הנחיה, כי אם מבחן הערכה לקראת הגשות הגמר בקורס ומשוב מערכתי ללמידה משותפת.

 

ציוני הגשת ביניים: עובר / עובר באזהרה / לא עובר. קבלת הערכת ציון חיובית להגשת הביניים הינה תנאי להמשך קורס פרויקט גמר. סטודנטים שעברו באזהרה את הגשת הביניים יזומנו לשיחת הבהרה ואזהרה עם ראש המחלקה או מרכז הקורס. נכשלים לא יורשו להמשיך בקורס ותינתן להם האפשרות לחזור על הקורס בשנה הבאה. משוב הגשת ביניים המשקף את תמצית הערות הפאנל בהגשה יועבר בנפרד ע״י המנחה האישי.

שלב ד’: גמר עיצוב הפרויקט והכנה להגשת גמר

שעורים 11 - 13 / הנחיה אישית + ייעוץ

בשלב האחרון של הקורס, ישלים הסטודנט את הפרויקט על כל מרכיביו. תהליך העבודה הינו אישי ומלווה על ידי המנחה האישי של כל סטודנט. זהו שלב אינטסיבי המוקדש בעיקר לסגירת עיצוב ולהפקת מרכיבי פרויקט הגמר וחשוב להערך אליו מבחינת תכנון הזמנים וההתחיבויות האחרות מהקורס של כל סטודנט וסטונדט.

 

גם בשלב זה ניתן ואף רצוי להתיעץ עם מנחים נוספים בתאום מראש עמם בשעת ההנחייה שלהם ששוריינה לכך בהתאמה לימי שיבוצם בקורס (שני / חמישי). אלו השבועות האחרונים בהם מנחי הקורס והאמצעים הקיימים בפקולטה ובמכון יעמדו לרשותכם ויהיו זמינים להכנה לקראת הההגשת הגמר.

הגשות גמר: פאנל 4 מנחים

3 ימים רצופים / 6 פאנלים (2 כל יום)

הגשות הגמר של קורס פרויקט גמר יערכו בהתאם ללוח הגשות שיוכן מראש ויופץ ע”י רכזת המחלקה בשבוע האחרון לסמסטר. כל הגשה עד 30 דקות מול פאנל של 4 מנחים מינימום מסגל מרצי הקורס. בנוסף להיותן מבחן אקדמי מסכם לסטודנט ללימודיו בפקולטה לעיצוב, הגשות גמר הינן אירוע אקדמי וחגיגה למחלקה לתקשורת חזותית. לכן להגשה זו מוזמנים מרצי המחלקה והפקולטה, אורחים וסטודנטים בלבד.

 

על הסטודנטים להעלות למחשבים / אודיטוריום את מצגות הגשות הגמר לפני שעת ההגשה הראשונה בלוח הגשות הבוקר ולפני ההגשה הראשונה שבלוח הגשות הצהריים של כל יום הגשות. סטודנט שלא יהיה מוכן להגשה בהתאם לסדר השיבוץ שנקבע והופץ, יועבר לסוף היום. חובת נוכחות בהגשות הגמר חלה על כל הסטודנטים בקורס גם בימים שאינם ימי ההגשה שלהם. רשימת שמות תקרא בתחילת ובסיום כל יום הגשה. שתי נקודות יופחתו לסטודנטים שיעדרו מהגשות הגמר ללא

אישור מראש.

שלב ה׳: עיצוב והפקת הצגת פרויקט הגמר בתערוכה

שעור / הקמת תערוכת הבוגרים

בשלב זה ישפר הסטודנט את עיצוב הפרויקט בהתאם למשוב שקיבל בהגשת הגמר והמנחה האישי ויחל לעצב, להפיק ולתכנן את אופן הצגת הפרויקט במסגרת תערוכת הבוגרים מול אוצר התערוכה ועם השותפים להפקתה והקמתה. שלב זה יועמד למבחן והערכה ע״י הפאנל המסכם של הקורס יומיים לאחר פתיחת התערוכה.

לוח זמנים פרויקט גמר

מבוא לקורס / מבנה והנחיות / מרכז הקורס

מפגש פתיחה / הגשת נייר עמדה מדרג בחירת מנחה אישי

תחילת סמסטר ב’ / תשע”ח

שלב א’ / הנחייה אישית / מנייר עמדה למסמך אפיון (1 - 4)

שלב ב’ / סטודיו 2 מנחים / מאפיון ליסודות העיצוב (5 - 6)

חופשת פסח / עד ה 26.04

שלב ג’ / הנחייה אישית / עיצוב מחצית הפרויקט (7 - 9)

הגשת ביניים / פאנל 3 מנחים (10)

שלב ד’ / הנחייה אישית / גמר עיצוב הפרויקט (11 - 13)

סוף סמסטר ב’ / תשע”ט

הגשות גמר / פאנל 4 מנחים / 3 ימים

פתיחת תערוכת הבוגרים / משוער

פאנל מסכם / יומיים אחרי

23.01

26.02

01.03

05.03

30.03

08.04

20.04

11.05 + 14.05

25.05

12.06

5 + 6 + 7.7

23.07

28.07

|  מרכיבי הערכת הגשת פרויקט גמר

הגשת פרויקט הגמר נערכת מול פאנל הגשה המורכב מ - 4 מנחים (לפחות) מצוות הקורס ומסגל המחלקה. ציון הגשת הגמר הינו הממוצע מתמטי של ציוני פאנל הגשת הגמר ומהווה 90% משכלול ציון הקורס. לוח הגשות גמר מפורסם בשבוע האחרון של הסמסטר ע״י רכזת המחלקה.

 

להלן מרכיבי ציון הגשת הגמר:

איכות הרעיון / הקונספט: איכות הרעיון, מקוריותו ועוצמת התוכן התקשורתי והחזותי הנובע ממנו. איכות פיתוח הקונספט ונאמנותו לרעיון המקורי ולמטרת הפרויקט כפי שהוצהרה בנייר העמדה שאושר. איכות התוצרים החזותיים ומידת הרלוונטיות שלהם לקהל המטרה שהוגדר הפרויקט.

 

איכות העיצוב / המיומניות: איכות העיצוב וביטוי ליכולות ולמיומנויות שנרכשו במשך ארבע שנות הלימוד במחלקה לתקושרת חזותית ובפקולטה לעיצוב. איכות היצירה, מקוריותה, הלימתה לקונספט והתכנים שפותחו. איכות השימוש באמצעים ובפורמטים שנבחרו לפרויקט, מידת החדשנות וייחודיות הפרויקט.

היקף ומורכבות הפרויקט: היקף פרטי התקשורת החזותית המהווים יחד את פרויקט הגמר שהוצג. היקף התוכן שפותח לפרויקט, סוגי החומרים, ההפקה וסוגי המדיה שנבחרו לביטוי העיצוב. סך עבודת העיצוב ועוצמת התוכן כפי שהוצגה ביחס למעמד ולסטנדרטים הקיימים במחלקה ובפקולטה לעיצוב והנדרשים מפרויקט גמר.

 

התרשמות המנחה: איכות הצגת הפרויקט והתרשמותו המקצועית של כל מנחה בפאנל ההגשה מול איכות הפרויקט, התכנים והעיצוב שהוצגו בהתאמה לאמות המידה המצופים בתעשיית העיצוב בישראל ובעולם.

|  מרכיבי הערכת הפאנל המסכם

הפאנל המסכם את קורס פרויקט גמר מורכב ממרכזי תחומי ההתמחות של המחלקה לתקשורת חזותית (עיצוב גרפי, מדיה ואינטראקטיב), מרכז קורס פרויקט גמר וראש המחלקה (5). הציון המשוקלל של חברי הפאנל המסכם מהווה 10% מציון הקורס והוא יקבע כיומיים לאחר פתיחת תערוכת הבוגרים.

 

להלן מרכיבי ציון הפאנל המסכם:

 

איכות תצוגה / העמדה בתערוכה: איכות עיצוב חוויית הצפייה בפרויקט ומרכיביו בתערוכה בחלל שהוגדר ובמסגרת קונספט מארז התערוכה שנקבע בהלימה למטרות והעקרונות שהוגדרו בבסיס הפרויקט.

 

איכות תוצר העיצוב הסופי: איכות הפקת עיצוב הפרויקט והתוצרים הסופיים בהלימה לסטנדרטים המצופים והנדרשים במעמד זה ובתעשיית העיצוב בישראל. מידת הלימת ההפקה לתוכן ולמטרת הפרויקט.

 

מבט אחרון: איכות תרומת הסטודנט לכל שלבי ההכנה לתערוכה, לעבודתו בצוותים השונים ומידת מעורבות הסטודנט בהפקה ובהקמת התערוכה והערכת איכות שיפור הפרויקט מאז הגשות הגמר ובכלל.

|  ציון קורס פרויקט גמר

ציון 60 בהגשת הגמר הינו סף מעבר להמשך הקורס ותנאי להצגה בתערוכת הבוגרים. סטודנט שעמד בסף זה יציג בתערוכה. סטודנט שלא עמד בסף זה יעזוב את הקורס. הפצת ציוני הגשות הגמר תעשה כשבוע לאחר ההגשות ע״י רכזת המחלקה.

 

90% מציון הקורס נקבע על ידי שקלול ממוצע ציוני מנחי הקורס בפאנל ההגשה בכל יום הגשות (3).

10% מציון הקורס נקבע על ידי שקלול ממוצע ציוני הפאנל המסכם יומיים לאחר פתיחת התערוכה.

 

ציון הקורס הסופי לאחר אישור ראש המחלקה יופץ ע״י רכזת המחלקה בהתאם לנהלי המכון. הצלחה בקורס פרויקט הגמר הינה תנאי לקבלת תואר אקדמי בפקולטה לעיצוב, HiT. הפצת ציוני הקורס תעשה כשבוע לאחר פתיחת התערוכה ע״י רכזת המחלקה.

 

ערעור על ציון קורס פרויקט גמר אפשרי רק מול ועדות ערער של הפקולטה והמכון. לא ניתן להגיש ערעור לוועדת הוראה מחלקתית מאחר ופאנל הגשת הגמר מונה 4 מנחים ממרצי המחלקה.

|  הערות כלליות

נוכחות והשתתפות בכל שעורי הקורס (13) ובהגשות הביניים והגמר חלה על כל הסטודנטים בקורס.

מדיניות חסורים בהתאם לנהלי המכון (עד 3). יוצאים מכלל זה הינם חיסורים בגין שירות מילואים ו/או מחלה באם הוגשו המסמכים הרשמיים המאשרים אותם.

 

הנוכחות בהגשות גמר הינה חובה על כל הסטודנטים בקורס. 2 נקודות יורדו משקלול הציון ההגשה באם נעדר הסטודנט ללא אישור מהגשות הגמר. נוכחות תבדק בכל יום הגשה בפתיחתו ובסופו.

 

הנוכחות והמעורבות בישיבות צוותי התערוכה ובימי ההקמה עד פתיחת התערוכה יוערכו ע״י אוצר התערוכה בשקלול ציון הפאנל המסכם לתערוכה (10%).

|  מנהלות סיום

כל סטודנט שסיים את קורס פרויקט גמר בהצלחה יעביר חומרים לצוות עיצוב והפקת קטלוג בוגרי הפקולטה. 10 דימויים / סרטונים יועברו למרכז מיניסייט אתר תערוכת הבוגרים ע»י כל סטודנט המשתתף בתערוכת הבוגרים. ההגדרות לכמות הדימויים, גודלם והפורמטים המבוקשים ימסרו על ידי הצוות האחראי על קטלוג הבוגרים.

 

עותק דיגיטלי מסכם של פרויקט הגמר ועבודת הסמינריון של הסטודנט המסיים יועלה לאחר פתיחת התערוכה יחד עם פרטיו האישיים לאיסוף ושימור בארכיון המכון לכתובת אינטרנטית (אתר / דרייב) שתפורסם. עותק מסיים לארכיון יהווה תנאי לשחרור הציון הסופי ע״י רכזת המחלקה.

|  צוות מנחי קורס פרויקט גמר

רשימת המנחים של קורס פרויקט גמר כוללת ממיטב מרצי המחלקה לתקשורת חזותית במגוון התמחויות על מנת להעניק לסטודנט את ההנחיה והסיוע האיכותי ביותר להצלחה בפרויקט ובקורס.

 

במהלך שלושת השבועות הראשונים לקורס יוכל הסטודנט להחליף מנחה אישי אותו בחר ושובץ לו בתאום בכתב עם מרכז הקורס ובאישור ראש המחלקה בלבד.

להלן רשימת מנחי הקורס:

ימי חמישי / 09:00 - 13:00

 

פרופ’ שמעון זנדהאוז - 7/203 עודד עזר - 6/302

דנה בן דוד - 6/200

אייל רונן - 6/204

ימי שני / 09:00 - 13:00

 

גיל קומפורטי - 6/200

בוב אוראל - 6/305

קרין קיינר - 6/201

חגית ענתבי - 6/406

ימי חמישי / 14:00 - 18:00

 

ג’ודית אשר - 6/205

עמית זכאי - 6/201

צחי דינר - 6/208

ארז בכר - 6/206

ימי שני / 14:00 - 18:00

פדי מרגי - 302א׳/6

גולן גפני - 6/206

נעמה בנזימן - 6/402

ארז בכר - 6/208

רכזת המחלקה, מורן הלד, תלווה מינהלית את קורס פרויקט הגמר והינה כתובת ראשונה לכל שאלה ובקשה של כל סטודנט בקורס עליה תדע להשיב או להפנות לגורם האחראי.


אתר הקורס, www.hitviscom.com , מלווה את הקורס מראשיתו ועד סופו. באתר ניתן למצוא את הסילאבוס, נייר העמדה, פרטים על מנחי הקורס ועזרים אחרים. האתר מעודכן עם על שלב הקורס.


קורס פרויקט גמר מתנהל בימי שני וחמישי על פי לוח הזמנים והחופשות האקדמי של סמסטר ב’, תש»ף. שעורים שלא קוימו בשל חופשה יתואמו להשלמה בנפרד עם המנחה האישי של כל קבוצת הנחיה.

|  בהצלחה בקורס פרויקט גמר

מצוות המנחים וסגל המחלקה לתקשורת חזותית,

הפקולטה לעיצוב, HiT, מכון טכנולוגי חולון.

 

ארז בכר, מרכז קורס פרויקט גמר

© 2017 HIT Visual Communication Department

website_logo_2020.jpg